(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. W. Jagiełły w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Łodygowicach
ogłasza
nabór do klasy pierwszej trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Proponujemy trzy profile:

 • MEDYCZNY

 • ARTYSTYCZNO – MEDIALNY ( humanistyczny )

 • LINGWISTYCZNO – GEOGRAFICZNY

Drugim językiem nauczanym w naszym liceum jest JĘZYK NIEMIECKI.

Ogólne kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

( na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
Dz.U. Poz. 610 )

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (100p),

 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (za 3 powyższe kryteria - max 100 p )

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Przedmioty dodatkowo punktowane w ramach rekrutacji do naszej szkoły to:

 • pierwszy przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI

 • drugi przedmiot: BIOLOGIA lub HISTORIA lub GEOGRAFIA.

Proponowana punktacja za oceny na świadectwie z obowiązkowych (j. polski, matematyka)
i wybranych ( j. angielski; biologia lub historia lub geografia) przedmiotów:

 • celujący – 18 p

 • bardzo dobry – 17 p

 • dobry – 14 p

 • dostateczny – 8 p

 • dopuszczający – 2p

Przeliczniki wyników egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego również wg kryteriów opracowanych przez MEN ( patrz: prezentacja MEN na temat rekrutacji)

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ

 • Wypełnione wnioski wraz z dokumentami będzie można składać w szkole pierwszego wyboru od 13 maja do 25 czerwca.

 • Weryfikacja wniosków i załączonych do nich dokumentów do 18 czerwca.

 • 16 lipca ogłoszenie listy kandydatów do klasy pierwszej.

Warto kontynuować naukę w naszym liceum ze względu na:

 • wysoki poziom kształcenia w wymienionych kierunkach przekładający się na wyniki matur i liczbę absolwentów kontynuujących naukę na studiach,

 • dobrze wyposażone i ciągle doposażane klasy,

 • wyszkolona kadra (egzaminatorzy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ),

 • niektóre przedmioty wykładane po angielsku ( np. geografia, historia),

 • małe, kilkunastoosobowe klasy,

 • praca w grupach 9-10 osobowych,

 • kameralna, ciepła, przyjazna atmosfera szkoły,

 • bezpieczeństwo,

 • dobry, szybki dojazd – pociąg, autobusy PKS i MZK,

 • lekcje od rana,

 • możliwość uczestniczenia w międzynarodowych szkoleniach, obozach w ramach programów Erasmus+, Euroweek,

 • wyjazdy na obozy naukowe np. do Grecji,

 • zajęcia w terenie, wycieczki, warsztaty,

 • współpraca z ATH w Bielsku - Białej, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, ratownikami medycznymi, psychologami, dziennikarzami i aktorami.

ZAPRASZAMY!

powrót
Strzałka do góry