(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

"CLIL - the key to success" - zakończenie projektu


W styczniu nasza szkoła zakończyła realizację projektu „CLIL – the key to success” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Przyznane dofinansowanie, które poprzez utworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego, miało na celu :
• wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pracy metodą CLIL
• poprawę efektów kształcenia
• poznanie języka angielskiego przez większą ilość nauczycieli i nawiązanie zagranicznych kontaktów
• wprowadzenie elementów nauczania w języku angielskim na różnych przedmiotach w ramach planowanej innowacji pedagogicznej
• doskonalenie kompetencji interkulturowych.


Wdrożenie rezultatów projektu pozwoliło na podniesienie jakości pracy szkoły i lepsze przygotowanie uczniów z terenu wiejskiego do przyszłego społecznego i zawodowego życia. Punktem wyjścia stworzonego projektu stało się przekonanie że, nauka języków obcych jest jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy oraz kluczową kompetencją w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.


Projekt uwzględniał też kształcenie kompetencji interkulturowych, które sprzyjają tworzeniu społeczeństwa otwartego, szanującego zróżnicowanie kulturowe i gotowego na współpracę.


Dzięki nawiązaniu nowych zagranicznych kontaktów i polepszeniu znajomości języka angielskiego przez większość grona pedagogicznego, szkoła została włączona w projekty eTwinning oraz nowy projekt wymiany uczniów w ramach programu Erasmus+ „Inclusive Strategies”.


W rezultacie, uczniowie naszej szkoły mają szansę poznać wielu uczniów w swoim wieku z innych krajów, maja możliwość doskonalenia umiejętności języków obcych w praktyce, poznawania innych kultur i przełamywania barier.


Przygotowany plan szkoleń zawierał: szkolenia metodyczne dla językowców, szkolenia z zakresu pracy metodą projektów dla nauczycieli różnych przedmiotów, szkolenia przygotowujące do nauczania zintegrowanego w języku angielskim CLIL, szkolenia typu General English z elementami CLIL oraz wizyty studyjne w szkołach we Włoszech i Wielkiej Brytanii.


Kursy umożliwiły poznanie innowacyjnych metod dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli z różnych stron świata : Anglii, Malty, Austrii, Łotwy oraz Włoch.


Rezultaty projektu.


Udział w projekcie:
• zwiększył poziom motywacji do nauki języków obcych, był zachętą do samodoskonalenia i poszukiwania twórczych rozwiązań w pracy dydaktycznej
• wpłynął znacząco na wzrost i rozwój kompetencji kluczowych, wzrost umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli i ich uczniów
• przyczynił się do poprawy atrakcyjności i skuteczności realizowanych celów nauczania, co przełożyło się na podniesienie wyników uczniów i ich kompetencje językowe.


Oddziaływania projektu oraz potencjalne korzyści długofalowe.


Realizacja projektu:
• umożliwiła nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych i włączenie się w działania proeuropejskie większej liczby nauczycieli, czego najlepszym przykładem jest otrzymanie grantu na kolejny projekt Erasmus+ KA 229 „Inclusive strategies”
• przyczyniła się do powstania wartości dodanej - poszerzyła ofertę edukacyjną szkoły o zajęcia prowadzone metodą CLIL na wszystkich poziomach nauczania
• pogłębione podczas międzynarodowych szkoleń kompetencje międzykulturowe będą sprzyjać kształtowaniu otwartości, akceptacji i tolerancji wśród uczniów i nauczycieli


powrót
Strzałka do góry