(0 33) 863 15 81 (0 33) 863 18 49
zso_lodygowice@poczta.onet.pl

Regulamin rekrutacji uczniów ZSO w Łodygowicach do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów pt. „Inclusive strategies”

Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów pt. „Inclusive strategies” w ramach programu Erasmus+ KA 229, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół


Czas trwania: 24 miesiące (01.09.2018 – 31.08.2020)

Partnerzy:
1. HUSEYIN ERSU ORTAOKULU – Istambul, Turcja (główny koordynator)
2. Istituto Comprensivo 19 Verona – Verona, Włochy (partner)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach – Polska (partner)
4. Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo – Vieira do Minho, Portugalia (partner)
5. Centrul Scolar de educatie Inclusiva Turnu Rosu – Turnu Rosu, Rumunia

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji.
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom ze wszystkich klas Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, podjęte zostaną następujące działania:
a) przekazanie informacji uczniom przez wychowawców i koordynatora projektu na lekcjach wychowawczych,
b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy ogłoszeń,
c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania,
d) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły.

2. Założona liczba uczestników.
Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowane
min. 18 uczniów w wieku 11-14 lat, którzy mogą wziąć udział w mobilnościach. Zostaną zorganizowane 2 wyjazdy. Sześciu uczniów poleci do Rumunii (październik 2019), a dwunastu do Portugalii (marzec 2020).
Do działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w Polsce) zostaną włączone również rodziny dzieci biorących udział w projekcie, które ugoszczą uczestników w swoich domach w ramach integracji (dwa popołudnia). Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich.
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach zaplanowanych na przyjazd gości
z wszystkich państw partnerskich do Polski (26 maj – 1 czerwiec 2019).

3. Sposób rekrutacji uczestników.
Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w drugiej połowie lutego 2019 r, z możliwością późniejszych uzupełnień.
Młodzież zainteresowana uczestnictwem w projekcie zgłosi chęć udziału koordynatorom: mgr Annie Rapacz-Topiłko i mgr Katarzynie Kubicy.
Odbędzie się spotkanie informacyjne. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu (zał. 1).

Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach:
- gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy,
- gotowość przyjęcia jednego lub dwóch uczniów i spędzenia dwóch wspólnych popołudni w domu ucznia, podczas wizyty zaprzyjaźnionych szkół w Polsce,
- aktywność na polu działań projektowych,
- znajomość języka angielskiego i bardzo dobre zachowanie,
- frekwencja na zajęciach projektu.

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu, dyrektora szkoły, nauczyciela pracującego w projekcie, przestawiciela Samorządu Uczniowskiego, oraz pedagoga szkolnego.

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej krótki list motywacyjny, w którym powinny zostać ujęte: dotychczasowe dokonania (w projektach realizowanych w szkole, zwłaszcza w kontekście wolontariatu i pomocy słabszym), propozycje działań, uzasadnienie dlaczego to on powinien zostać wytypowany itp.


4. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy
Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Ww. lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona
w dowolnym momencie trwania projektu.

5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane
ze zmianą rezerwacji biletu.

REGULAMIN (zał. 1)
Uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt. „Inclusive strategies” w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.
 
Zobowiązuję się:
1. uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu,
2. brać aktywny udział w projektach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych,
3. włączyć się w działania na platformie eTwinning,
4. podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą,
5. opracowywać i zbierać materiały oraz produkty projektu, przekazywać je koordynatorowi,
6. dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem,
7. godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym,
8. zapewnić możliwość spędzenia wspólnego czasu (dwa popołudnia) jako rodzina goszcząca dla ucznia – gościa.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na
potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu).

Data: ……………..………… podpis uczestnika …………………………………..…...………….

podpis rodzica/opiekuna  ……………..………………………….Zobowiązuję się do ugoszczenia uczestnika projektu w ramach integracji (dwa popołudnia)

Data: ……………..………… podpis uczestnika …………………………………..…...………….

podpis rodzica/opiekuna  ……………..………………………….

ANKIETA
Dla uczestników projektu „Inclusive strategies” w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

1. Imię, nazwisko……………………………………………………………
2. Klasa ……………………
3. Ocena z języka angielskiego ……………………
4. Ocena z zachowania ……………………
5. Znajomość języka angielskiego?
0    1    2    3    4    5    6
6. Umiejętności dodatkowe (informatyczne, artystyczne, językowe, inne):
…………………………………………………..………………………………………
7. Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami.      TAK    NIE
8. Mam problemy w kontaktach z dorosłymi.           TAK    NIE
9. Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na:   1    2    3    4    5    6
Czy byłeś już na wycieczce zagranicznej?              TAK    NIE
Jeżeli TAK to gdzie …………………………………………………..………………
Czy to był wyjazd ze szkoły?                                   TAK    NIE
10. Jak oceniasz (w skali od 1 do 10) swoją wiedzę na temat krajów i miast partnerskich.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
11. Które z wymienionych zachowań zauważasz u siebie:
- Gdy widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, chętnie mu jej udzielam.
- Często staję w obronie osób dyskryminowanych.
- Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem.
- Dbam o przyrodę m.in. przez to, że segreguję odpady.
- Dużą uwagę przywiązuję do zdrowego odżywiania się.
- Jest mi przykro, gdy widzę  bezdomne zwierzęta.
- Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów.
- Współczuję uchodźcom z powodu sytuacji, w jakiej się znaleźli.
- Uważam, że fakt, że ktoś się gorzej uczy lub jest biedny lub pochodzi z innego kraju nie czyni go gorszym człowiekiem.  Każdy zasługuje na szacunek i równe traktowanie.
12. Jaki jest Twój stosunek w skali od 1 do 10 do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. (1 - negatywny; 10 - bardzo pozytywny)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
13. Czym według ciebie możemy się pochwalić jako naród:
…………………………………………………..………………………………………

REGULAMIN (ZAŁĄCZNIK NR. 1) I ANKIETA DO ODEBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

powrót
Strzałka do góry